Studijní pobyty

Student studuje na zahraniční instituci na základě studijní smlouvy (Learning Agreement) "Studijní smlouva", kterou svým podpisem stvrzuje student, vysílající (domácí) a přijímající instituce. Ta uvádí předměty, které student plní na přijímající instituci.

Ve studijním plánu "Studijní plán", který svým podpisem stvrzuje student a vysílající instituce, jsou uvedeny předměty, které budou studentovi vysílající institucí uznány na základě splnění předmětů v přijímající instituci.

Stipendium studentovi vyjíždějícímu na zahraniční instituci přiděluje vysílající instituce ve formě paušální částky na měsíc. Výše těchto částek na měsíc zahraničního pobytu jsou uvedeny v tabulce "Stipendia pro studentské mobility".

Paušální částky stipendií jsou určeny na pokrytí cestovních a pobytových nákladů studenta a také pojištění. Student se podpisem finanční dohody "Finanční dohoda" zavazuje, že si na dobu studijního pobytu v zahraničí zajistí pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi.

Stipendium je pouze příspěvkem k úhradě nákladů spojených se studiem v zahraničí, není určeno na pokrytí plných nákladů souvisejících s mobilitou. Student si sám hlídá a zajišťuje své výdaje (typ dopravy, ..).

První splátka přiděleného stipendia bude studentovi vyplacena po podpisu finanční dohody a to převodem na bankovní účet studenta. Další splátky, jejich výše a forma jsou uvedeny ve finanční dohodě.

Mobility v bodech:

Před odjezdem bude student:

  • znát předměty, které bude studovat v zahraničí (Studijní smlouva),
  • znát předměty, které mu budou na domácí škole uznány (Studijní plán),
  • znát předměty, které bude absolvovat na domácí instituci po návratu ze zahraničního pobytu (Studijní plán),
  • znát prodlouženou dobu, do kdy splní studijní povinnosti na domácí škole,
  • znát celkovou částku, kterou na studijní pobyt obdrží (Finanční dohoda).

Po příjezdu student předloží:

  • potvrzení o délce studia (dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující přesná data začátku a ukončení studijního pobytu),
  • Výpis dosažených studijních výsledků (dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující splněné povNAEPinnosti včetně výsledků - hodnocení, kredity), 
  • závěrečnou zprávu ze studijního pobytu (vyplní student on-line na www.naep.cz). 

Oficiální dokumenty (podpisy):

  • Bilaterální dohoda (vysílající instituce x přijímající instituce)
  • Finanční dohoda (student x vysílající instituce)
  • Studijní plán (student x vysílající instituce)
  • Studijní smlouva (Learning Agreement) (student x vysílající instituce x přijímající instituce)
  • Potvrzení o délce studia (přijímající instituce)
  • Výpis dosažených studijních výsledků (přijímající instituce)
  • Závěrečná zpráva studenta (student)