Výukové pobyty

Vyučující Vyšší odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o. se účastní výukových pobytů na partnerské instituci v délce 1 dne až 2 týdnů (ideálně 1 týden). Účast na tomto pobytu obnáší výuku předmětu vyučovaného na domácí instituci studentům hostitelské instituce a to v rozsahu min. 5 hodin, jazyk anglický (v případě německy mluvících zemí němčina). Plán výuky je sestaven ve spolupráci s hostitelskou institucí na základě "Výukového programu", který je schválen vyučujícím, vysílající a přijímající institucí.

Cílovou institucí jsou partnerské univerzity, které:

 • pořádají tzv. International Week, kterého se účastní vyučující a další pracovníci partnerských institucí z EU,
 • pozvou vyučujícího na výukový pobyt (individuálně),
 • navazují spolupráci s VOŠ živnostenskou.

Vyučující vycestuje na základě příkazu k zahraniční služební cestě (cestovní příkaz), před cestou je mu vyplacena záloha a na základě doložení veškerých dokladů je cestovní příkaz vyúčtován.

Vyučující si individuálně (ve spolupráci s koordinátorem) zajišťuje:

 • dopravu,
 • ubytování,
 • pojištění.

Paušální částky na jednotlivé cílové země jsou uvedeny v tabulce "Stipendia pro mobilitu zaměstnanců".

Po ukončení výukového pobytu vyučující vyplní "Závěrečnou zprávu učitele".
 

Mobility v bodech:

Před odjezdem bude vyučující:

 • znát rozsah a obsah výuky na partnerské instituci (Výukový program)
 • znát celkovou částku, kterou na výukový pobyt obdrží

Po příjezdu vyučující předloží:

 • potvrzení o absolvování výukového pobytu (dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující přesná data začátku a ukončení výukového pobytu a počet odučených hodin)
 • závěrečnou zprávu učitele
 • cestovní doklady a vyúčtovaný cestovní příkaz k zahraniční služební cestě

Oficiální dokumenty (podpisy):

 • Bilaterální dohoda (vysílající instituce x přijímající instituce)
 • Výukový program (vyučující x vysílající instituce x přijímající instituce)
 • Potvrzení o absolvování výukového pobytu (přijímající instituce)
 • Závěrečná zpráva učitele (vyučující)
 • Cestovní příkaz a příslušné doklady