Školení

Zaměstnanec Vyšší odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o. se účastní školení na partnerské instituci v délce 1 až 2 týdnů (ideálně 1 týden). Účast na tomto pobytu obnáší zejména:

 • job shadowing – sledování kolegy a jeho práce na hostitelské instituci,
 • studium místního vzdělávacího systému,
 • zjišťování chodu školy, náplně výuky a studia,
 • možnosti mobilit v rámci programu Eramsus,
 • možnosti spolupráce na mezinárodních projektech,
 • účast na relevantních školeních, seminářích a konferencích.

Plán školení je sestaven ve spolupráci s hostitelskou institucí na základě "Pracovního programu zaměstnance", který je schválen zaměstnancem, vysílající a přijímající institucí. Pracovní jazyk školení je angličtina (v případě německy mluvících zemí němčina).


Cílovou institucí jsou partnerské univerzity, které:

 • pořádají tzv. International Week, kterého se účastní vyučující a další pracovníci partnerských institucí z EU
 • navazují spolupráci s VOŠŽ živnostenskou.

Zaměstnanec vycestuje na základě příkazu k zahraniční služební cestě (cestovní příkaz), před cestou je mu vyplacena záloha a na základě doložení veškerých dokladů je cestovní příkaz vyúčtován.


Zaměstnanec si individuálně (ve spolupráci s koordinátorem) zajišťuje:

 • dopravu
 • ubytování
 • pojištění.

Paušální částky na jednotlivé cílové země jsou uvedeny v tabulce "Stipendia pro mobilitu zaměstnanců".

Po ukončení školení zaměstnanec vyplní "Závěrečnou zprávu zaměstnance".
 

Mobility v bodech:

Před odjezdem bude zaměstnanec:

 • znát obsah pracovního programu na partnerské instituci (Pracovní program zaměstnance)
 • znát celkovou částku, kterou na výukový pobyt obdrží

 

Po příjezdu zaměstnanec předloží:

 • Potvrzení o absolvování školení (dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující přesná data začátku a ukončení školení)
 • Závěrečnou zprávu zaměstnance
 • Cestovní doklady a vyúčtovaný cestovní příkaz k zahraniční služební cestě

 

Oficiální dokumenty (podpisy):

 • Bilaterální dohoda (vysílající instituce x přijímající instituce)
 • Pracovní program zaměstnance (zaměstnanec x vysílající instituce x přijímající instituce)
 • Potvrzení o absolvování školení (přijímající instituce)
 • Závěrečná zpráva zaměstnance (zaměstnanec)
 • Cestovní příkaz a příslušné doklady