Odborná praxe

Opakem teorie je praxe

Odborná praxe studentů je podstatnou součástí vyššího odborného vzdělávání. Je zařazena do učebního plánu a je na ni kladen velký důraz. V 1. a 2. ročníku student absolvuje souvislou praxi rozdělenou do dvou částí. Ve 3. ročníku je praxe organizována tak, že student dochází do firmy nebo instituce 1 den v týdnu celý školní rok a je zaměřená tak, aby student mohl na základě získaných znalostí a dovedností v souladu se studovaným vzdělávacím programem zpracovat svou absolventskou práci.

Odborná praxe každého vzdělávacího programu je zaměřená tak, aby student mohl ověřovat v praxi své teoretické poznatky získané studiem a rozšířit si své odborné kompetence pro úspěšné uplatnění v zaměstnání, při samostatném podnikání nebo při pokračování ve studiu.
Škola má již více než desetiletou úspěšnou zkušenost s organizací a zabezpečováním odborné praxe pro své studenty vyššího odborného vzdělávání.

Praxe  studentů prvního ročníku je zaměřena na seznámení se s pracovišti a pracovními postupy v různých firmách a institucích, se kterými má škola uzavřené dohody o zabezpečení odborné praxe.

Studenti druhého ročníku se podílí v rámci pracovního kolektivu na řešení konkrétních problémů a ověřují sei teoretické znalosti získané při studiu.

Studenti třetího ročníku sbírají podněty ke zpracování své absolventské práce. Cílem absolventské práce je řešit konkrétní problémy z praxe firem.


Studenti vzdělávacího programu Finanční řízení absolvují praxi ve mzdových a účetních kancelářích a na finančních úsecích firem a institucí, aby mohli získat zkušenosti s každodenním chodem pracovišť podle zvoleného studijního zaměření.

Studenti vzdělávacího programu Marketing získávají první praktické zkušenosti v cestovních kancelářích, na zákaznických centrech a na odděleních marketingu vybraných firem.

Studenti vzdělávacího programu Bezpečnost práce a krizové řízení v rámci praxe nabývají zkušenosti a dovednosti u "osob odborně způsobilých v prevenci rizik" i ve firmách, které se zabývají bezpečností práce.

Studenti vzdělávacího programu Dopravní a spediční činnost působí v rámci odborné praxe v dopravních a logistických firmách.


Praxe ve firmách a institucích je vykonávána vždy pod dohledem odborníka z praxe – tzv. garanta odborné praxe. Ve škole jsou pro zabezpečení odborné praxe stanovené dvě koordinátorky odborné praxe. Zpětná vazba z odborné praxe je zabezpečována kontaktem školy s garantem praxe a seznámením se s evaluací zpracovanou každým studentem a garantem praxe.

Formuláře k odborné praxi jsou k dispozici v sekci Studenti/formuláře. 

3SL - odborná praxe

22. 10. 2018 – 26. 10. 2018