Bezpečnost práce a krizové řízení

Absolvent je vybaven morálními, pracovními, sociálními a kulturními postoji. Absolvent je na základě získaných zkušeností schopen navrhovat potřebná preventivní opatření a technická řešení pro předcházení mimořádným událostem a minimalizaci jejich následků a pro zajištění bezpečnosti osob a majetku. Absolvent bude schopen zpracovávat vnitropodnikové předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Je připraven působit i jako erudovaný odborný specialista v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), případně je schopen působit v těchto oblastech na nižších řídicích úrovních. Konkrétně se jedná o tyto činnosti:

  • provádění analýzy bezpečnostních rizik a stanovení způsobů zajišťování komplexní bezpečnosti organizačního celku, včetně metodického usměrňování realizace bezpečnostních opatření,
  • provádění školení, poradenství, preventivních kontrol, šetření nastalých pracovních úrazů a další činnosti spojené s BOZP,
  • zabezpečení plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákonač. 133/1985 Sb., o požární ochraně a dále ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Možnosti uplatnění absolventa:
Absolventi naleznou uplatnění jako OSVČ (za podmínky splnění odborné způsobilosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále ve státní správě a samosprávě, v Hasičském záchranném sboru ČR a dalších složkách integrovaného záchranného systému, v malých, středních i velkých firmách, kde mohou působit v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a také ve firmách zabývajících se problematikou havarijní připravenosti, či krizovým řízením. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je v systému krizového řízení vybaven schopnostmi, zejména pro koordinaci činností záchranných služeb zařazených do integrovaného záchranného systému, a dále zajišťování požadavků a úkolů spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Povolání a typové pozice:
V souladu s katalogem Národní soustavy povolání je absolvent připravován pro kvalifikační úroveň 6:

  • odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP,
  • samostatný bezpečnostní referent,
  • technik požární ochrany.

Vyučované cizí jazyky:

povinný – anglický jazyk
povinně volitelný – německý jazyk, ruský jazyk
 

 

Forma přijímací zkoušky:

bez přijímací zkoušky

Kód programu: 39-41-N/01

Vyučované moduly

Bezpečnost práce a krizové řízení - učební plán