Marketing

Charakteristika:

Hlavním cílem vzdělávacího programu Marketing je připravit absolventa pro práci v podnikatelských subjektech na úrovni odborných výkonných pozic nižšího a středního stupně řízení a také pro možné zahájení vlastního podnikání. Absolvent je schopen zabývat se problematikou životního cyklu produktu ve všech jeho souvislostech, zajišťovat marketingové aktivity organizace, jejichž cílem je zviditelnění produktů, konkrétní společnosti nebo značky. Je schopen realizovat obchodní vztahy a zajišťovat obchodní činnosti na tuzemském trhu.
Studium vzdělávacího programu je zakončeno závěrečnou zkouškou - absolutoriem, které zahrnuje:

 • zkoušku z cizího jazyka,
 • zkoušku z odborných modulů (Aplikace marketingu, Grafické prezentace, Praktikum podnikatele),
 • obhajobu absolventské práce.

 

 

Vymezení výstupních znalostí a dovedností
 

Znalosti absolventa
Absolvent:

 • definuje trh a jeho subjekty;
 • ovládá principy marketingového plánování, průzkumu trhu a marketingové komunikace;
 • zná ekonomiku podnikatelského subjektu;
 • zná význam, zásady a postup zpracování podnikatelského projektu;
 • vymezí základní právní normy vztahující se k podnikání na území České republiky;
 • zná gramatiku, obecnou i odbornou terminologii, která se týká marketingu v cizím jazyce;
 • zná aplikace běžně využívané na trhu práce odpovídající požadavkům ECDL Core. 

 

Dovednosti absolventa
Absolvent:

 • aplikuje marketingový přístup v podnikání na základě analýz;
 • vyhodnocuje informace získané marketingovým výzkumem;
 • aplikuje nástroje marketingového mixu;
 • vyhodnotí základní ekonomické ukazatele podnikatelského subjektu;
 • zpracuje kalkulaci nákladů a ceny;
 • vede jednání se zákazníky a obchodními partnery;
 • efektivně komunikuje v cizím jazyce;
 • využívá IT ke zpracování a evidenci údajů a k přípravě podkladů pro marketingový výzkum;

 

Schopnosti (obecné způsobilosti) absolventa
Absolvent:

 • komunikuje bezproblémově na pracovišti i mimo něj;
 • uvědomuje si nutnost týmové práce a spolupráce;
 • kreativně přistupuje k řešení zadaných úkolů;
 • zpracovává samostatně zadané úkoly;
 • samostatně plánuje a organizuje plnění zadaných úkolů;
 • uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí;
 • uvědomuje si složité určení a stanovení hranice etického a neetického jednání. 

 

Činnosti, pro které je absolvent připravován:

 • realizace obchodních vztahů;
 • příprava obchodních smluv;
 • zpracování nabídek a kalkulací, realizace zakázek;
 • komunikace s obchodním partnerem;
 • evidence zakázek;
 • realizace marketingových aktivit;
 • prezentace produktů;
 • analýza vnějších a vnitřních činitelů;
 • vyhodnocení efektivity marketingových činností;
 • komunikace s médii, distribuce tiskových zpráv,
 • vyhledávání příležitostí na trhu,
 • analýza prodeje a trhů, monitoring trhů;
 • získávání, zpracování a analýza dat o konkurenci a požadavcích zákazníků;
 • vytváření marketingové strategie;
 • založení a vedení provozu malého podniku;

 

Možnosti uplatnění absolventa

 • v obchodních a marketingových útvarech podniků;
 • ve velkoobchodních skladech;
 • ve výzkumných agenturách, poradenských firmách a reklamních společnostech;
 • v neziskových organizacích, případně ve veřejném sektoru;
 • založení vlastního podniku podnikatelského i neziskového charakteru. 

 

Povolání a typové pozice
V souladu s katalogem Národní soustavy povolání je absolvent připravován pro kvalifikační úroveň 5

 •  Odborný pracovník marketingu

o Specialista marketingu
o Produktový specialista

 • Odborný obchodní referent
   

Jeho získané znalosti a dovednosti umožní prostupnost do bakalářských programů a následně možnost uplatnění i v rámci kvalifikační úrovně 6

 •  Manažer nákupu velkoobchodu
 •  Manažer odbytu velkoobchodu

 

Vyučované jazyky:

povinný – anglický jazyk, ruský jazyk
volitelný – anglický jazyk, německý jazyk 

Forma přijímacího řízení:

bez přijímací zkoušky

 

Kód programu: 63-41-N/03

Vyučované moduly

moduly