Sociálně právní činnost

Charakteristika:

Dálková forma vzdělávacího programu Sociálně právní činnost je určena pro absolventy středních škol se zájmem o sociálně právní problematiku a pracovníky sociálně právní oblasti, kteří si tímto studiem doplní své znalosti a zvýší kvalifikaci dle platné legislativy (zákon 108/2006 Sb.). Student získá vědomosti z oblasti sociální politiky, v problematice sociálního zabezpečení nebo v oblasti sociální práce. Cílem je seznámit studenta s instituty a jednotlivými oblastmi práva a tím vytvořit předpoklady pro jeho kvalifikovanou orientaci v jednotlivých právních odvětvích řádu ČR a jeho správnou aplikaci na konkrétní právní situace. Zvláštní důraz je kladen na aktuální otázky sbližování českého a evropského právního řádu ve veřejnosprávní oblasti. Propojením teoretických poznatků s odbornou praxí získá dovednosti v sociálně-právním poradenství s cílem pomoci klientům při uplatňování jednotlivých modelů sociálního zabezpečení.
 

Studium je  vhodné zejména pro uchazeče, kteří se na trhu práce chtějí uplatnit jako:

 • pracovníci v celé řadě funkcí a činností v oblasti sociálně právní (státní správa a samospráva aj.),
 •  pracovníci všech institucí a dalších organizací, které se zabývají, a které současně řeší, sociálně právní problematiku (sociální služby apod.).

 

Vzdělávací program Sociálně právní činnost je tříleté dálkové studium, do kterého mohou vstoupit jen studenti s maturitní zkouškou. Nosnou náplň tohoto oboru tvoří moduly zaměřené na sociální a právní činnost a to s velkým důrazem na praktický způsob výuky. Studium tohoto programu je zakončeno absolutoriem, které tvoří:

 •  zkouška z cizího jazyka,
 •  zkouška z odborných předmětů (Sociální politika, Sociální zabezpečení a právo, Teorie a metody sociální práce),
 •  obhajoba absolventské práce.


Vymezení výstupních znalostí a dovedností:
 

Znalosti absolventa
Absolvent:

 • zná základy práva, vymezení základních právních pojmů a institutů v rámci právního řádu ČR a to včetně problematiky rodinného práva, správního práva, ústavního práva a evropského práva,
 • pochopí základní problematiku psychologie a sociologie z hlediska patopsychologie, krizové intervence, syndromu vyhoření apod.,
 • popíše základní principy, funkce a cíle sociální politiky v ČR,
 • popíše oblast neziskového sektoru, příčiny a podmínky vzniku i současnou situaci a problémy v ČR,
 • definuje systém práva sociálního zabezpečení v ČR a vysvětlí jednotlivé modely sociálního zabezpečení,
 • zná obecnou i odbornou slovní zásobu a gramatiku cizího jazyka vztaženou k vzdělávacímu programu Sociálně právní činnost,
 • zná v širokém rozsahu aplikace běžně využívané na trhu práce odpovídající požadavkům ECDL Core.

 

Dovednosti absolventa
Absolvent:

 • používá správnou právní terminologii a právní předpisy, aplikuje je na konkrétní právní situace,
 • zvládá komunikační a asertivní dovednosti, empaticky přistupuje ke specifickým sociálním skupinám, jako jsou zdravotně postižení, nezaměstnaní, děti, rodiny, etnické menšiny apod.,
 • hodnotí a řeší aktuální sociální problémy jak v ČR, tak v kontextu s EU, analyzuje a následně vyhodnocuje oblast sociální politiky z různých pohledů,
 • aplikuje problematiku oblasti neziskového sektoru do praxe,
 • aplikuje dovedností v sociálně-právním poradenství při pomoci klientům a využívá vhodných modelů sociálního zabezpečení,
 • používá v cizím jazyce vhodnou slovní zásobu a gramatiku v běžných i odborných konverzačních tématech, která jsou vztažena k vzdělávacímu programu Sociálně právní činnost,
 • používá informační a komunikační technologie na úrovni ECDL 5.0 Core. 

Schopnosti (obecné způsobilosti) absolventa

Absolvent:

 • komunikuje bezproblémově na pracovišti s kolegy,
 • zpracovává samostatně zadané úkoly,
 • plánuje a organizuje si samostatně plnění zadaných úkolů,
 • uvědomuje si svoji zodpovědnost za svá rozhodnutí,
 • rozlišuje zákonné a protizákonné jednání v oblasti sociálně právní,
 • uvědomuje si dopad protizákonného jednání,
 • uvědomuje si složité určení a stanovení hranice etického a neetického jednání.

 

Činnosti, pro které je absolvent připravován:
Absolvent je vybaven morálními, pracovními, sociálními a kulturními postoji. Je připraven působit jako erudovaný odborný specialista v oblastech souvisejících se sociálně právní činností, případně je schopen působit v této oblasti na nižších řídicích úrovních. Konkrétně se jedná o tyto činnosti:

 • zajišťování sociálně právních činností spadajících pod státní správu a samosprávu (krajské a městské úřady, magistráty, úřady práce apod.),
 • poskytování pomoci a podpory v rámci nabídky sociálních služeb,
 • poskytování poradenské služby klientům, kteří se dostali do obtížné životní a nepříznivé sociální situace,
 • navazování kontaktů a realizování služby kontaktní práce s jednotlivci a sociálními skupinami,
 • spolupráce s klientem při obnovování sociálních funkcí a dovedností při překonávání jeho závislosti a izolace,
 • zajišťování procesu kontaktní práce s jednotlivci a sociálními skupinami,
 • zajišťování činností spojených s obnovou sociálních funkcí a dovedností klientů.

 

Možnosti uplatnění absolventa:
Absolvent tohoto vzdělávacího programu je vybaven znalostmi a schopnostmi pro vykonávání celé řady funkcí a činností v oblasti sociálně právní. Je také schopen se velmi dobře orientovat v náplni práce všech institucí a dalších organizací, které se zabývají, a které současně řeší, sociálně právní problematiku.
Absolvent tak může najít uplatnění v sociálně právní oblasti v rámci státní správy a samosprávy, jako jsou např. krajské a městské úřady, magistráty, úřady práce apod. Dále může vykonávat činnosti spjaté s poskytováním sociálních služeb. Jedná se např. o domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, domovy pro osoby se zdravotním postižením, azylové domy, kontaktní centra, domy na půl cesty, krizovou pomoc (Linky důvěry, krizová pomoc pro drogově závislé, děti, senioři).
 

Povolání a typové pozice:

 • koordinátor pečovatelské služby,
 • odborný asistent v sociálních službách,
 • odborný kontaktní pracovník v sociálních službách,
 • odborný resocializační pracovník,
 • odborný sociální pracovník,
 • poradce v sociálních službách,
 • samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách,
 • samostatný resocializační pracovník,
 • samostatný sociální pracovník.

Vyučované jazyky:

povinný – anglický jazyk, ruský jazyk
volitelný –anglický jazyk, německý jazyk 

Forma přijímacího řízení:

bez přijímací zkoušky

 

Kód programu: 68-41-N/01

Vučované moduly

moduly