Všeobecné informace o programu Erasmus+

 

 Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 

Základní informace

 

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Program Erasmus+ je jedním z největších programů evropské spolupráce zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

 

Program je určen především studentům, pedagogům a zaměstnancům vysokoškolských institucí, ale i školitelům z podniků a dalších subjektů. Podporuje spolupráci institucí terciárního vzdělávání s cílem dosáhnout vyšší kvality vysokoškolského vzdělávání. Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter forHigherEducation), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 1. Vzdělávací mobilita – KA 1
 2. Strategická partnerství – KA 2
 3. Podpora reforem vzdělávací politiky – KA 3

 

Více informací lze získat na stránkách Evropské komise:

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm)

Program Erasmus+ je jedním z největších programů evropské spolupráce zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Program je určen především studentům, pedagogům a zaměstnancům vysokoškolských institucí, ale i školitelům z podniků a dalších subjektů. Podporuje spolupráci institucí terciárního vzdělávání s cílem dosáhnout vyšší kvality vysokoškolského vzdělávání.

 

 Mezi hlavní aktivity programu Erasmus+ patří:

 • studijní pobyty studentů vysokých a vyšších odborných škol v délce 3-12 měsíců,
 • pracovní stáže studentů v zahraničních institucích a firmách v délce 3-12 měsíců,
 • výukové pobyty akademických a pedagogických pracovníků,
 • školení nepedagogických a ostatních pracovníků.

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov s.r.o. se za dobu zapojení do programu Erasmus+ připravila na intenzivní spolupráci s partnerskými institucemi. Pedagogičtí i ostatní pracovníci využívají možností krátkodobého pobytu na zahraničních institucích. Studenti projevují rostoucí zájem o studium v zahraničí, zejména pak ve státech jižní Evropy.

Program Erasmus nabízí studentům dva typy aktivit: 

 • Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci
  • v délce 3-12 měsíců
  • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohodmezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE
 • Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci
  • v délce 2-12 měsíců
  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
  • Nově také existuje možnost realizace absolventské stáže. Absolvenstkou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta.  

 

 Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např.  celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Více informací o konkrétních možnostech výjezdu na studijní pobyt či praktickou stáž, stejně jako o termínech a podmínkách výběrového řízení, Vám podá Erasmus koordinátor. 

 

Kdo se může zapojit – podmínky:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, které jsou zapojeny do programu Erasmus+: Erasmus.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
 • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.

 

Kam můžete vyjet:

Studijní pobyty i praktické stáže mohou studenti českých vysokých a vyšších odborných škol realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

 

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

O konkrétních možnostech výjezdu na školy v zemích, se kterými má Vaše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody, se informujte na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ.

Jak se do programu přihlásit:

Výběrové řízení probíhá přímo na katedrách či fakultách jednotlivých vysokých škol a je plně v kompetenci vysokých škol, které stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium, včetně termínů výběrových řízení. O konkrétních podmínkách výběrového řízení do programu Erasmus+: Erasmus se proto informujte na Vaší škole.

Finanční podmínky:

Na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia za měsíc je pevně dána, přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2014/2015 naleznete zde:

Přehled sazb stipendií pro akademický rok 2014/2015

 

Více informací ke stipendiu pro účastníky se specifickými potřebami naleznete na:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem-nebo-specifickymi-potrebami/

 

Kdo může požádat o zvýšení sazby ze socioekonomických důvodů, naleznete na:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem-nebo-specifickymi-potrebami/

 

Další informace o programu Erasmus+ naleznete na:

http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

 

 

 

Logo DZS