Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Za jakých podmínek se mohu programu zúčastnit?

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro studijní pobyty studentů. (příloha)

Kvalifikační podmínky shrnutí

 • Mezi VOŠŽ a partnerskou institucí byla uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS.
 • Jsem studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na VOŠŽ.
 • Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce (případně jeden trimestr), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho akademického roku.
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus a praktických stáží Erasmus v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus).
 • Po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí budu studentem VOŠŽ (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na VOŠŽ ukončit nebo přerušit).

Co musím udělat, pokud se chci programu zúčastnit

 • Zjistit, jak je program organizován na VOŠŽ. Nejlépe je kontaktovat Erasmus koordinátorku.
 • Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení(kritéria a termíny) Většinou se jedná o měsíc prosinec a únor.

 Financování

Studijní pobyty Erasmus jsou financovány ze dvou zdrojů. Jedná se o finanční prostředky EU a prostředky ze státního rozpočtu (MŠMT). Výše finanční podpory se odvíjí od délky studijního pobytu (počtu měsíců/dní) v zahraničí. Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. V případě neúplného měsíce se stipendium vypočítává podle počtu dní (1 den = 1/30 měsíční sazby). Finanční podpora není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, ale na pokrytí části těchto zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí. Paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta.

 

Upozornění: Finanční příspěvky Erasmus nelze vyplácet na účty zřízené u zahraničních bankovních ústavů, ale pouze na účty v rámci ČR (korunový, případně účet v EUR)!

Handicapovaní studenti

Studenti se zdravotním postižením nebo se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o speciální grant. Za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu.

V žádosti student uvede důvod, proč o speciální grant žádá, a tuto předá koordinátorovi programu Erasmus+. 

Náležitosti a termíny žádosti naleznete zde:

ERASMUS - ŽÁDOST O STIPENDIUM PRO ÚČASTNÍKY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Na těchto webových stránkách naleznete formulář žádosti o stipendium pro studenty se specifickými potřebami (www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/dokumenty-7/)

Studenti naleznou bližší informace přes odkaz v záložce „Pro studenty“ (www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem-nebo-specifickymi-potrebami/)

Postup předkládání žádosti naleznete zde: www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/podpora-ucastniku-se-specifickymi-potrebami/ (tato stránka není přímo dostupná z webu, ale jen přes tento odkaz) 

Formulář žádosti je téměř totožný s formulářem, jak ho znáte z minulé fáze LLP/Erasmus. Je zde však několik změn, na které bychom vás rádi upozornili:

 1. Žádost předkládá instituce, nikoli osoba koordinátora (podpis institucionálního koordinátora a studenta zůstává)
 2. K názvu přijímající instituce je třeba vyplnit i zemi (článek III.1)
 3. Institucionální koordinátor posuzuje přiměřenost studentských žádostí a dává požadavek na grant (nově článek III.4 Rozpočet)
 4. Škola/koordinátor vystavuje doporučení k žádosti o speciální stipendium (některé instituce již dříve tyto motivační dopisy samy zasílaly)
 5. Škola má možnost upravit formulář v části B, kterou vyplňuje student – k stávajícím otázkám může přidat další otázky nebo si vyžádat od studenta další dokumenty jako přílohu.
 6. Dokumenty, které student k žádosti přikládá (viz článek VI. PŘÍLOHY), slouží koordinátorovi k posouzení přiměřenosti žádosti. Tyto přílohy zůstávají na škole a národní agentuře se zasílají pouze na vyžádání.

 Jazyková příprava Erasmus+

Ve snaze změřit dopad mobility na jazykové znalosti studentů zavádí Evropská komise v programu Erasmus+ povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před studijním pobytem i po jeho skončení. Týká se hlavních pracovních jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština. Hodnocení obdrží student a  vysílající vysoká škola. Na základě výsledku může škola nabídnout studentovi on-line jazykový kurz.

Hodnocení jazykové úrovně je povinné pro studenty, jejichž studijní pobyt začne po 1. 1. 2015 a to za předpokladu, že je příslušný pracovní jazyk dostupný v on-line nástroji určenému k testování. 

Opakované výjezdy studentů

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus:

 • Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.
 • U studentů v pětiletých nebo šestiletých magisterských studjiních programech se tato časová dotace navyšuje na 24 měsíců.
 • Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus, které už student v minulosti absolvoval.

Akademické uznávání

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

Opatření uplatňovaná v případě nesplnění studijních povinností

Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 15 ECTS kreditů za každý semestr studia. Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 20‐30 ECTS kreditů na semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 7 tzv. účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na UP. Výše požadované částky bude stanovena jako poměrná část skutečně získaných kreditů za daný semestr studijního pobytu a minimálního počtu ECTS kreditů na semestr.

Příklad: Student obdržel příspěvek 2150 EUR a získal 12 ECTS kreditů. Poměr získaných kreditů (12)/minimálního počtu kreditů (15) = 0,8. Výše požadované částky: 2150 EUR – 2150*0,8 = 2150 EUR – 1720 EUR = 430 EUR

 

Instrukce pro nominované studenty a studenty, kteří pobyt ukončí

 • Vyplnit vstupní formulář
 • Účast ve výběrovém řízení
 • Podívat se na webové stránky hostitelské univerzity, najít informace pro zahraniční studenty (výměnný program Erasmus), a stáhnout formuláře přihlášky, pokud jsou k dispozici. Na některých školách funguje on-line přihlášení. Zjistit, zda škola nevyžaduje nominaci od domácího koordinátora (pokud ano, požádat koordinátora na OMV o odeslání nominace). Vyplněnou přihlášku odesílá na hostitelskou instituci sám studentpo konuzultaci s eramus koordinátorem. Je potřeba se řídit pokyny hostitelské instituce a respektovat přihlašovací proceduru dané školy, ať už jde o termín podání přihlášky či požadované dokumenty.
 • Sestavit si závaznou studijní smlouvu Learning Agreement (pro Erasmus+ zaveden tento nový, komplexnější formulář!) s názvy předmětů, které chce student v zahraničí absolvovat (případně s popisem jiné studijní náplně). Je zapotřebí zvolit předměty, které budou fakultou po příjezdu studenta uznány. Nechat si smlouvu potvrdit svým katederním/fakultním koordinátorem a odeslat ji k potvrzení na hostitelskou univerzitu (doporučujeme zahraničního koordinátora výslovně požádat o vrácení schválené smlouvy, budete ji potřebovat jako přílohu k finanční dohodě). Aby byl student oprávněn k nároku na stipendium, musí během pobytu na partnerské instituci získat z předmětů schválených ve studijní smlouvě minimálně 15 kreditů ECTS za každý semestr (jednotlivé fakulty/katedry však mohou klást na studenty vyšší nároky na počet získaných kreditů).
 • Zjistit si předem co nejvíce informací o místě studijního pobytu.  Závěrečné zprávy studentů z předchozích ročníků, tzn. do roku 2012/13, jsou zveřejněny v národní databázi zkušeností studentů Erasmus: http://erasmus-databaze.naep.cz/.
 • V případě potřeby si vyřídit vízum do cílové země.
 • Nominace do programu je závazná. V případě odstoupení z programu je student povinen neprodleně o svém odstoupení písemnou formou informovat Erasmus koordinátora s uvedením důvodu.

Před odjezdem

 • Cca 30 dnů před odjezdem podepsat  tzv. účastnickou smlouvu (dříve finanční dohoda) o podmínkách přidělení stipendia. Před podpisem smlouvy se seznámit s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus a se Všeobecnými podmínkami.
 • K podpisu účastnické smlouvy (dříve finanční dohoda) s sebou přinést:
  -    kopii dokladu o přijetí na školu v zahraničí,
  -    kopii oboustranně potvrzené studijní smlouvy (Learning Agreement),
  -    formulář Prohlášení o účtu vyplněný na počítači. Výplata stipendia se děje převodem na účet zřízený u bankovního ústavu se sídlem v ČR, obvykle ve dvou či třech splátkách. Převod zajišťuje OMV. Výše jednotlivých splátek je dána zákonitostmi financování programu (kombinace prostředků EU a státního rozpočtu) a výše splátek není ekvivalentní. Poplatky spojené s převodem hradí VOŠŽ.
 • Uzavření cestovního pojištění

V průběhu pobytu

 • V případě změn ve studijní smlouvě vyplnit oddíl formuláře BĚHEM MOBILITY (tj. Changes to the Original Learning Agreement), nechat potvrdit hostitelskou institucí, erasmus koordinátorem a kopii předat/zajistit předání na domácí instituci. Změny musí být schváleny do 30 dní od zahájení studijního pobytu.
 • Informovat domácí instituci/erasmus koordinátora o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech.

 Prodloužení pobytu

 • Prodloužení studia na zahraniční instituci je možné jen po dohodě s vysílající a přijímací institucí. Prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy. Při prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus zero-grant student) student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však status Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody.
 • Je možno zažádat o prodloužení pobytu, a to nejpozději do 1. 12. v případě zimního a 1. 6. v případě letního semestru. Před uplynutím původně stanovené doby pobytu je nutné podepsat dodatek k účastnické smlouvě.

Po návratu

Je nutné dodat jedno potvrzení za celou délku pobytu v souladu s finanční dohodou. Pokud hostitelská instituce vystaví potvrzení na vlastním formuláři, musí být z takového potvrzení jasné, ke kterému dni byl studijní pobyt zahájen a kdy skončil. Potvrzení nesmí být staršího data než jeden týden před ukončením pobytu!

 • Doručit kopii studijních výsledků (Transcript of records) nejpozději do 1,5 měsíce od skončení studijního pobytu. Studenti doktorských studijních programů dokládají potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu.
 • Přes internet vyplnit závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku v aplikaci Mobility Tool. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zpráva se vyplňuje do 30 dní od skončení studijního pobytu.

 

KONTAKT:

Erasmus+ Coordinator:

Ladislava Horsakova

email: ladislava.horsakova@seznam.cz

tel.: +420 581 218 018

        +420 724 080 017