Ukončené projekty

Projekt č. 1

"Distanční vzdělávání na Vyšší odborné škole živnostenské Přerov".

 

registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/3.1.15.1/0008

Projekt byl zaměřen na rozvoj celoživotního učení konkrétně na Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání. Distanční studium je specifická multimediální forma řízeného samostudia, při kterém jsou omezeny osobní kontakty studujících a personálu vzdělávací instituce. Studentům je při tomto způsobu vzdělávání umožněna plná ekonomická aktivita, péče o dítě, aktivní sport apod. Je vhodnou formou také pro studenty se zdravotním handicapem. Distanční forma vzdělávání je rovnocenná denní formě vzdělávání.

Doba trvání projektu:

1.1.2006 - 31.12.2007

Poskytovatel finanční podpory:

Evropský sociální fond - Operační program Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Projekt č. 2

V roce 2011 se škola podílela v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na pilotní implementaci projektu Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-Ram, který se zabýval národními deskriptory. Jedná se o vymezení povahy očekávaných znalostí, dovedností a způsobilostí, které mají prokázat absolventi programů v terciárním vzdělávání.
 

Projekt č. 3

Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné škole živnostenské Přerov - tento projekt byl zahájen v roce 2012. Hlavním cílem projektu bylo  inovovat 10 vzdělávacích programů v denní, dálkové a distanční formě vzdělávání s dopadem na zkvalitnění výuky cílové skupiny pro snadnější uplatnění v praxi a zařadit moderní metody výuky LMS Moodle. Dalším úkolem bylo inovovat interní dokumentaci školy a inovovat stávající kreditní systém. Doprovodným efektem by měla být akreditace těchto projektů.

reg. č. projektu  CZ.1.07/2.1.00/32.0008

Souhrnná zpráva